Aviso legal

FUNDACIÓN VENANCIO SALCINES (o «Titular») facilita aos seus usuarios e usuarias (o «Usuario» ou os «Usuarios») do presente sitio web (o «Sitio Web) a siguiente información.

Identificación do Titular

  • Denominación social: FUNDACIÓN VENANCIO SALCINES
  • NIF: G70480231
  • Domicilio social: Salvador de Madariaga, 50 15173 Oleiros (A Coruña)
  • Datos do Rexistro: Reg. Mercantil de A Coruña, Tomo 2952, Sec. Xeral, Folio 15, Hoja n.º C35411
  • Datos de contacto: comunicacion@efbs.edu.es / +34881 964 780

Condicións de uso

A continuación, expoñénse os termos e condicións de uso deste Sitio Web (as «Condicións de Uso»), que Usuarios deberán cumprir en todo momento.
Este Aviso Legal xunto coa Política de Privacidade e a Política de Cookies son o conxunto de normas que definen os termos e condicións que regulan o acceso e uso da parte pública do Sitio Web. A parte privada, se a houbese, dispoñerá das súas propias normas e condicións.

Uso do Sitio Web

O Usuario comprométese a non utilizar este Sitio Web para desenvelover actividades contrarias ás leis, á moral ou ao orde público e, en xeral, a facer un uso conforme á lexislación vixente e ás presentes condicións xerais.

Contidos

Os Contidos deste Sitio Web, entendendo por estes, meramente a título enunciativo, os siguientes: índices, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, links, contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e código fuente teñen un carácter meramente informativo, en ningún caso constituen asesoramento legal ou profesional ou o establecemento dunha relación comercial ou contractual.
O Titular poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estructura e deseño da Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contenidos e as condicións de acceso e/ou uso deste Sitio Web.
Tanto o acceso a este Sitio Web como o uso non consentido que poida efectuarse dos contidos do mesmo é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza.
O Usuario comprométese a non utilizar calquera dos Contidos que este  Sitio Web poña a súa disposición para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes condicións xerais.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os Contidos deste Sitio Web, están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do Titular. A reproducción total ou parcial, distribución, cesión, comunicación pública, transformación ou calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo Titular dos dereitos de explotación quedan prohíbidos.
En caso de dúbida, pode solicitar máis información a través do noso formulario de contacto web. É propietario dos dereitos de propiedade industrial referidos a os seus productos e servizos.
Respecto ás citas de productos e servizos de terceiros, o Titular, recoñece a favor destes terceiros os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na Web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do Titular sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, ou recomendación por parte do Titular, a non ser que se manifeste de maneira expresa.

Responsabilidade

O Titular declina calquera responsabilidade respecto á información que se atope fora deste Sitio WEB e non xestionado directamente polos nosos informáticos.
En ningún caso, a existencia de sitios enlazados, denominacións ou marcas de terceiros debe presupoñer a existencia de acrodos cós responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do Titular coas manifestacións, contidos ou servizos proveídas por estes.
Todo enlace de terceiros á WEB son a súa páxina principal, quedando expresamente prohibidos links profundos, o framming e calquera outro aproveitamento dos contidos da web, a favor de terceiros non autorizados expresamente.

Prohíbese utilizar logotipos, marcas comerciais ou calquera outro gráfico propiedade do Titular como parte dun enlace sen permiso expreso e por escrito.

Lexislación aplicable e jurisdicción

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei aplicable en España.
Para calquera controversia que poidiera suscitarse entre o Titular e o Usuario, acórdase o sometimento, coa renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais da cidade de A Coruña.

Abrir chat
1
Hola, este número es solo para cuestiones relacionadas con el programa de becas. El Programa Retorna tiene otro número diferente.