Política de Privacidade

FUNDACIÓN VENANCIO SALCINES (o «Titular») facilita aos usuarios e ás usuarias (o «Usuario» ou os «Usuarios») do presente sitio web (o «Sitio Web») a seguinte información.
Infórmase aos Usuarios conforme ao establecido no art 13 do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das personas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (a «RGPD»).
Os produtos e servizos ofrecidos polo Titular están dirixidos a maiores de 18 anos. No suposto excepcional de que se ofrecera algún servizo dirixido específicamente a menores de dita idade, o Titular solicitará a conformidade dos pais, nais ou tutores para o tratamento dos datos persoais.

Licitude do tratamento

  • Base xurídica: RGPD: 6.1 a) o interesado deu o su consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos; 6.1 b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.
  • Finalidade do tratamento: Xestión administrativa das solicitudes que se realicen a través da páxina web, a realización de estadísticas, o seguimento e remisión a os estudiantes, ex-alumnos ou posibles interesados de actividades, noticias, cursos, programas ou de cualquera dos servizos e productos ofrecidos que estén relacionados coa actividade institucional que o Titular desenvolve.
  • Colectivo: Persoas físicas, incluidas os representantes de personas xurídicas.
  • Categorías de Datos: Datos identificativos
  • Categoría destinatarios: Non están previstas comunicacións de datos.
  • Transferencias Internacionais: Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
  • Plazo supresión: Conservaranse durante o tempo necesario para o cumplimento dos dereitos e obrigacións derivadas da relación contractual.
  • Entidade responsable: O Titular
  • Exercicio de dereitos: Tal e como veñen recollidos na presente Política de Privacidade
  • Delegado de protección de datos: Non aplicable
 

Información comercial ou publicidade

O Titular lle informa que a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información prohíbe o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais a través de calqueira medio de comunicación electrónica que previamente non tiveran sido solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios excepto cando exista unha relación contractual previa e sempre que o remitente obtivera de forma lícita os datos de contacto do destinatario e os emplease para envíos comerciais referentes a produtos ou servizos da súa empresa similares aos inicialmente contratados.
Non obstante, aínda que tivese marcado a casilla de aceptación ou exista unha relación contractual previa, poderá en calqueira momento, revocar o seu consentimento para o envío de comunicacións comerciais da acordo ao exercicio de dereitos detallado na presente política.

Medidas de seguridade
O Titular obrígase a adoitar as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garanticen a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a naturaleza dos datos e os riscos ao que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, todo elo de conformidade coa normativa vixente na materia.

Confidencialidade
O Titular comprométese a gardar a máxima reserva e segreto sobre a información de carácter persoal.
O Titular non cede os seus datos a terceiros, salvo requisito legal.

O Titular será responsable de que o seu persoal, colaboradores, directivos e en xeral, todas as persoas que teñan acceso á información confidencial e aos datos de carácter persoal respeten a confidencialidade da información, así como as obrigacións relativas ao tratamento de datos de carácter persoal fixado pola lexislación vixente. Polo tanto, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, con ditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións.
O acceso dos datos persoais será aquel que fose absolutamente indispensable para a prestación das obrigacións previstas no contrato. Polo tanto, o Titular realizará cantas advertencias e susbcribirá cantos documentos sexan necesarios, con ditas persoas, có fin de asegurar o cumprimiento de tales obrigacións.

Procedemento de exercicio dereitos
Como Usuario do noso Sitio Web, dos produtos ou servizos do Titular entende que o tratamento dos seus datos persoaies non é acorde coa normativa vixente, ou ben quere exercitar algún dos dereitos recoñecidos pola lexislación (acceso, rectificación, supresión (dereito ao olvido), limitación do tratamento, portabilidade, oposición e dereito a non ser obxeto de decisións individualizadas ), pode contactar connosco a través do correo electrónico dirixíndose a:

Para exercitar os seus dereitos, deberá acompañar coa solicitude, o seu NIF ou un documento equivalente (NIE ou Pasaporte) que permita acreditar a súa identidade. O exercicio destes dereitos é gratuíto.
Non obstante, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
O Titular dispón dun servizo de contratación dos seus programas vía on line que permite ao usuario / cliente mercar dende o seu su ordenador persoal.

Abrir chat
1
Hola, este número es solo para cuestiones relacionadas con el programa de becas. El Programa Retorna tiene otro número diferente.